FTRI pracuje s následujícími koncepty – pilíři naší organizace

Informace a technologie v dopravě a logistických operacích

Freight Transport Research Institute (Výzkumný ústav nákladní dopravy) se zabývá způsoby, jak zvyšovat standardizaci, přehlednost a využívání technologií v dopravě, a to zejména v dopravních operacích. Dopravní operace obvykle pomalu přejímají nové technologie, přestože dnes existuje stále větší počet aplikací, které mohou zvýšit efektivitu provozu a zviditelňovat informace pro různé účastníky dopravní sítě. Projekt Big Truck Guide přináší informace pro toto odvětví, a to zcela novým způsobem.

Návrh udržitelných systémů s pozitivními ekologickými výsledky

V nadcházejících letech bude stále narůstat potřeba udržitelnosti dopravních systémů. Toto odvětví je hlavním původcem emisí uhlíku a jiných forem znečištění. Navíc je tento negativní dopad dopravních systémů na městské prostředí co se týče znečištění životního prostředí a hluku značný. FTRI se snaží navrhnout udržitelné sítě nákladní dopravy, jimž je vlastní ekologické a systémové myšlení, ale zároveň jsou založeny na škálovatelných obchodních modelech, které budou výhodné i v budoucnosti. Udržitelné systémy nákladní dopravy mohou být klasifikovány jako ty, které:

  • Posunou nákladní dopravu k režimům spotřebovávajícím méně energie
  • Zvyšují účinnost stávajících provozů
  • Snižují negativní dopady nákladní dopravy na městské prostředí
  • Splňují tyto tři úkoly při současném snížení nákladů pro dopravce a zvýšení možností výběru pro koncového spotřebitele

Komplexní řešení městské logistiky a problémů dodávek poslední míle

Rozhraní mezi veřejným a soukromým sektorem je na úrovni městského životního prostředí komplikované, a to je velmi náročné jak pro vládní úřady při snižování dopadů nákladní dopravy zejména ve městech, tak pro soukromé společnosti při zajišťování dodávek do městského prostředí. Nové trendy víceúčelových distribučních kanálů a narůstající dodávky netradičního zboží na soukromé adresy jsou náročné pro nákladní dopravu a její efektivitu v městském prostředí.